image

Менежментийн тогтолцооны төрлүүд болон үйл ажиллагаа явуулдаг баталгаажуулалтын схемүүд (о типах систем менеджмента, проверяемых органом и применяемых схемах сертификации)

“МонСертф” ХХК нь дараах менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартуудаар баталгаажуулалт хийдэг. Үүнд:

  • ISO 9001:2015 (MNS ISO 9001:2016) – Чанарын менежментийн тогтолцоо – Шаардлага
  • ISO 14001:2015 (MNS ISO 14001:2016) – Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар
  • OHSAS 18001:2007 (MNS OHSAS 18001:2012)  – Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага
  • ISO 45001:2018 (MNS ISO 45001:2018) - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо- Шаардлага, хэрэглэх заавар
  • ISO 22000:2018 (MNS ISO  22000:2007) - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлага - Хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээн дэх аливаа байгууллагад тавих шаардлага

Менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартуудаар баталгаажуулалт хийхэд дараах олон улсын стандартын баталгаажуулалтын схемүүдийг ашиглаж байна. Үүнд:

  • MNS ISO/IEC 17021-1:2016 - Тохирлын үнэлгээ - Менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад тавих шаардлага - 1-р хэсэг: Шаардлага
  • MNS ISO/IEC TS 17021-2:2016 - Тохирлын үнэлгээ - Менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад тавих шаардлага - 2-р хэсэг: Байгаль орчны менежментийн тогтолцоонд аудит, баталгаажуулалт хийх чадамжид тавих шаардлага
  • ISO/TS 22003:2013 (MNS ISO 22003 : 2016) - Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит болон баталгаажуулалт явуулдаг байгууллагад тавих шаардлага