image

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН АКАДЕМИ

БИДНИЙ ТУХАЙ
Олон Улсын Стандартын Академи нь анх “BSI TRAINING AKADEMY” /Британы стандартын байгууллагын сургалтын төв/ нэртэйгээр 2016 онд үүсгэн байгуулагдсан.
2017 оноос “INTERNATIONAL STANDART ACADEMY (ISA)” /Олон улсын стандартын академи/ болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийн дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүст зориулсан менежментийн тогтолцооны стандартын шаталсан сургалтуудыг танхимаар, цахимаар болон байгууллагын захиалгаар Монгол Улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна.
Олон Улсын стандартын сургалтаар дамжуулан Монголынхоо төдийгүй дэлхийн стандартад нийцсэн үйл ажиллагаа явуулахад нь байгууллагуудад туслах түлхүүр мэдлэгийг эзэмшүүлэх нь бидний үндсэн зорилго юм. Манай сургалтад төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшил бизнесүүд болон менежментийн тогтолцоотой бүхий төрлийн байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх албаны ажилтнууд хамрагдах боломжтой.

Эрхэм зорилго: МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ҮНДЭСНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭНГ БЭЛТГЭНЭ

2016-2020 оны хооронд бид нийт 12 төрлийн стандартаар 120 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 150 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагын 2100 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан дотоод аудитор, тэргүүлэх аудитороор төгсгөсөн байна.

Сургалт зохион байгуулдаг стандартын төрлүүд:
ISO 9001 Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 45001 ХЭМАБ
ISO 45005 Ковид-19 цар тахлын үед аюулгүй ажиллах удирдамж
ISO 31000 Эрсдлийн менежментийн тогтолцоо
ISO 21101 Адал явдалт аялал жуулчлалын аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо
ISO 10001 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн стандарт ISO 17020 Тохирлын үнэлгээ хяналт ажил эрхэлдэг төрөл бүрийн байгууллагын ажиллагаанд тавих шаардлага
ISO 17025 Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторын чадавхид тавих ерөнхий шаардлага
ISO 17024 Ажилтны баталгаажуулалтын байгууллагад тавигдах шаардлага
ISO 17021 Тохирлын үнэлгээ –менежментийн тогтолцооны аудит, баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад тавигдах шаардлага
ISO 18091 Нутгийн удирдлагын тогтолцоонд ISO 9001-ийг хэрэгжүүлэх заавар
ISO 21001 Боловсролын менежментийн тогтолцоо
ISO 50001 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо


Бид менежментийн тогтолцооны стандартуудаар жилийн календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтууд зохион байгуулж байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын менежер, дотоод аудитор, хөндлөнгийн аудиторуудыг бэлтгэдэг. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын захиалгаар байгууллага дээрх стандартын сургалтуудыг зохион байгуулж байна.