2017-05-11 10:09:38

ISO 14001

ISO 14001 байгаль орчны менежмент

 

Энэхүү олон улсын стандарт нь байгууллагад мөрдөгдөх хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагууд, байгаль орчны онцгой асуудлуудын талаархи мэдээллийг тусгасан бодлого, зорилгыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх бололцоо бүхий байгаль орчны менежментийн тогтолцооны шаардлагуудыг тогтооно.

Энэ стандартыг байгууллага өөрөө байгаль орчны асуудлуудаа хянах ба нөлөөлж чадахаа тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Уг стандарт нь байгаль орчны гүйцэтгэлийн  шалгууруудыг тогтоохгүй.