2017-05-11 10:05:25

OHSAS 18001

OHSAS 18001 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал    

 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үнэлгээний цуврал (ХЭМАБ) бүхий энэхүү олон улсын стандартад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал (ХЭМАБ)-тай холбоотой өөрсдийн эрсдэлийг хянаж, үйл ажиллагаагаа сайжруулах боломжийг бүрдүүлэх ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны шаардлагыг тогтоосон.