Стандартын сургалт

СТАНДАРТЫН СУРГАЛТ

Бид дараахи олон улсын стандартуудаар байгууллагын удирдах ажилтан, чанарын менежерүүд, менежерүүдэд танхимын болон байгууллага дээрх сургалтыг зохион байгуулж байна.

 • ISO 9001              -  Чанарын менежментийн тогтолцоо
 • ISO 14001            -   Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо
 • OHSAS 18001     -   Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын    менежментийн тогтолцоо
 • ISO 27001            -   Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцоо
 • ISO 22000            -   Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн  тогтолцоо
 • ISO 31000            -   Эрсдэлийн менежментийн тогтолцоо
 • ISO 37001            -   Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо
 • ISO 10001            -   Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
 • ISO 21101            -   Адал явдалт аялал, жуулчлалын аюулгүй байдлын менежмент
 • ISO 50001            -   Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо
 • ISO 55001            -   Хөрөнгийн менежмент
 • ISO 39001            -   Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын менежмент
 •  
 • Менежментийн тогтолцооны стандартуудын танилцуулах сургалтууд

 

Сургалтын ерөнхий агуулга

 • Менежментийн тогтолцооны стандартуудын танилцуулах сургалтууд

     /2-4 цаг/

 • Модуль 1: Стандартын шаардлагууд - 1 өдөр
 • Модуль 2: Хэрэгжүүлэх сургалт - 2 өдөр
 • Модуль 3: Дотоод аудитын сургалт - 2 өдөр

Сургалтыг үндэсний болон олон улсын UICC, EEG болон Process Logix компанийн сургагч багш нарын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулдаг.