Эрх зүйн мэдээлэл

МонСертф  ХХК-ийн  Ерөнхий  захирлын 2016 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн ......А/19..... дугаар  тушаалын хавсралт

 

 

 

Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудит

явуулах хугацааг тооцох аргачлал

 

1. Хамрах хүрээ

Энэхүү аргачлал нь "МонСертф" ХХК-иас явуулж буй байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд менежментийн тогтолцооны олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн байдалд баталгаажуулалтын анхдагч, магадлах, давтан аудит явуулах үйл ажиллагаанд хамаарна.

2. Норматив ишлэл

Чанарын болон байгаль орчны аудитын хугацааг тогтоох нь - аудитын байгууллагын заавал мөрдөх баримт бичиг IAF MD-5:2015

3. Нэр томьёо, тодорхойлолт, тайлбар

3.1 Аудит явуулах хугацаа

Аудит явуулахад шаардлагатай, “аудит-өдөр”-өөр хэмждэг хугацаа. Аудит явуулах хугацаанд үйлчлүүлэгчийн газар дээрх 1-р үе шатны болон 2-р үе шатны аудит, завсрын болон эцсийн тайлан бичих, шаардлагатай бол орчуулах зэрэг газар дээрх бус үйл ажиллагаа хамаарна.

3.2 Аудит-өдөр

Нэг аудит-өдрийн үргэлжлэх хугацаа 8 цаг байх ба үүнд үдийн хоол, байгууллага, салбар хооронд явсан хугацаа хамаарахгүй.

3.3 Ажиллагсдын тоо

Ажиллагсдын тоонд баталгаажуулалтын хамрах хүрээний үйл ажиллагаанд оролцдог орон тооны болон ээлжийн бүх ажилтнууд хамаарна. Энэ тоонд мөн аудит явуулах үеэр ажиллаж байгаа түр ажиллагсад (улирлын, түр, гэрээт) ажилтнууд багтана.

3.4 Түр ажлын байр

Тусгай ажил, үйлчилгээг тодорхой хугацаанд гүйцэтгэхээр байгууллагаас бий болгосон цаашид байнгын бус түр ажлын байр.

3.5 Төвөгшлийн зэрэг (БОМТ болон ХЭМАБ-д хамаарна)

Энэхүү баримт бичигт менежментийн тогтолцооны аудит явуулах хугацаанд нөлөөлөх эрсдлийн зэрэгт хамааруулан байгаль орчны менежментийн тогтолцоонд 4 төвөгшлийн зэрэг, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонд 4 төвөгшлийн зэргийг тогтоосон

4. Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудит явуулах хугацаа тооцох хүснэгт

ENE (идэвхтэй ажиллагсадын тоо)

9001

14001

18001

Үе шат 1 + Үе шат 2 (өдөр)

Үе шат 1 + Үе шат 2 (өдөр)

Үе шат 1 + Үе шат 2 (өдөр)

Бүх ангилал

Дээд

Дунд

Бага

Хязгаарлагдмал

Дээд

Дунд

Бага

1-5

1.5

3.0

2.5

2.5

2.5

3.0

2.5

2.5

6-10

2.0

3.5

3.0

3.0

3.0

3.5

3.0

3.0

11-15

2.5

4.5

3.5

3.0

3.0

4.5

3.5

3.0

16-25

3.0

5.5

4.5

3.5

3.0

5.5

4.5

3.5

26-45

4.0

7.0

5.5

4.0

3.0

7.0

5.5

4.0

46-65

5.0

8.0

6.0

4.5

3.5

8.0

6.0

4.5

66-85

6.0

9.0

7.0

5.0

3.5

9.0

7.0

5.0

86-125

7.0

11.0

8.0

5.5

4.0

11.0

8.0

5.5

126-175

8.0

12.0

9.0

6.0

4.5

12.0

9.0

6.0

176-275

9.0

13.0

10.0

7.0

5.0

13.0

10.0

7.0

276-425

10.0

15.0

11.0

8.0

5.5

15.0

11.0

8.0

426-625

11.0

16.0

12.0

9.0

6.0

16.0

12.0

9.0

626-875

12.0

17.0

13.0

10.0

6.5

17.0

13.0

10.0

876-1175

13.0

19.0

15.0

11.0

7.0

19.0

15.0

11.0

1176-1550

14.0

20.0

16.0

12.0

7.5

20.0

16.0

12.0

1551-2025

15.0

21.0

17.0

12.0

8.0

21.0

17.0

12.0

2026-2675

16.0

23.0

18.0

13.0

8.5

23.0

18.0

13.0

2676-3450

17.0

25.0

19.0

14.0

9.0

25.0

19.0

14.0

3451-4350

18.0

27.0

20.0

15.0

10.0

27.0

20.0

15.0

4351-5450

19.0

28.0

21.0

16.0

11.0

28.0

21.0

16.0

5451-6800

20.0

30.0

23.0

17.0

12.0

30.0

23.0

17.0

6801-8500

21.0

32.0

25.0

19.0

13.0

32.0

25.0

19.0

8501-10700

22.0

34.0

27.0

20.0

14.0

34.0

27.0

20.0

>10700

Дээрх байдлаар тооцно

            *Эх сурвалж: IAF MD 5:2015

Тайлбар: Эрсдлийн төвөгшлийн зэргийн ангилал

1. Өндөр эрсдэлтэй гэж тухайн салбарт гарсан алдаанаас эдийн засгийн хор хохирол болон хүний амь нас эрсдэх магадлалтай салбарыг хэлнэ.

Энд дараах салбаруудыг хамруулах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй болно:

ISO 14001:

OHSAS 18001:

Шахты и разработка карьеров

Сельское хозяйство , фермерство, рыболовство

Нефтегазодобыча

Шахты и разработка карьеров

Дубление текстильных изделий и одежды

Нефтегазодобыча 

Целлюлозная  часть производства бумаги, включая переработку ресайклингом

Нефтепереработка

Нефтепереработка

Ядерная промышленность

Химикаты и фармацевтика

Химия и фармацевтика

Первичное производство  – металлы

Первичный продукция и литье металлов

Неметаллическая обработка а и продукты, покрываемые керамикой и цементом

Кораблестроение

Выработка электроэнергии на основе угля

Строительство и снос 

Гражданское строительство

Гостиничная и медицинская деятельность

Обработка опасных  и неопасных отходов , например, сжигание etc.

 

Обработка стоков и канализации

 

            *Эх сурвалж: IAF MD 5:2015

2. Дунд эрсдэлтэй гэж тухайн салбарт гарсан алдаанаас гэмтэл, өвчлөл үүсэх магадлалтай салбаруудыг хэлнэ.

Энд дараах салбаруудыг хамруулах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй болно:

ISO 14001:

Рыболовство, фермерство, лесоводство

Текстильное производство и изготовление одежды , кроме дубления

Производство досок, обработка/ пропитка дерева и деревянных изделий

Производство бумаги и печать, исключающая производство целлюлозы

Неметаллическая обработка а и продукты, покрываемые стеклом, глиной, известью  etc.

Поверхностные и другие виды обработки металлической продукции на химической основе, исключая первичное производство

Поверхностные и другие виды обработки основных изделий машиностроения на химической основе

Производство «голых»  печатных монтажных плат в электронной промышленности

Производство транспортного оборудования   – дорожного, рельсового, воздушного, корабельного

Выработка и распределение электроэнергии не на основе угля

Газовое производство, хранение и распределение  (Примечание: добыча считается высокой категорией  сложности )

Водоснабжение , очистка и распределение, включая управление реками  (Примечание: обработка промышленных  стоков считается высокой категорией  сложности)

Оптовая и розничная торговля ископаемым топливом

Пища и табак  – переработка

Транспорт и распределение  – по морю, воздуху, по земле

Коммерческие агентства по недвижимостьи, управление недвижимостью , промышленный клининг  , гигиеническая чистка ,  сухая чистка, обычно - часть сервисного бизнеса

Ресайклинг , изготовление компоста , захоронение отходов (неопасных )

Технические испытания и лаборатории

Здравоохранение  /больницы / ветеринария

Услуги досуга и персональные услуги  (исключая отели  /рестораны )

OHSAS 18001:

Ресайклинг (переработка)

Снабжение коммунальных предприятий

Отели , рестораны, кафе, столовые

Исследования и разработки

Производство газа , хранение и распределение  (выборка высокого уровня )

Транспорт и распределение  – морем , по воздуху, по земле

бетон, цемент, известь, штукатурка etc

Электроснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение

Инженерные услуги

Образование 

Гостиницы и рестораны

Финансовые посредники; недвижимость; аренда

Общественная администрация

Все производящие виды деятельности, не перечисленные где-либо в данном разделе 

Кожа и кожаные изделия  

Дерево и изделия из дерева  

Целлюлоза, бумага и бумажная продукция 

Резиновая и пластиковая продукция 

Неметаллическая минеральная продукция  

Печатные компании 

Производство, не классифицированное где-либо 

Основные металлы и готовая  металлическая серийная продукция 

Другие услуги 

Текстиль и текстильная продукция 

Транспорт , хранение и связь 

промышленный клининг  , гигиеническая чистка ,  сухая чистка

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

    *Эх сурвалж: IAF MD 5:2015

3. Бага эрсдэлтэй гэж тухайн салбарт гарсан алдаанаас гэмтэл, өвчлөл үүсэх бага магадлалтай салбаруудыг хэлнэ.

Энд дараах салбаруудыг хамруулах ба үүгээр хязгаарлагдахгүй болно:

ISO 14001:

Отели  /рестораны

Финансовые институты

Дерево и деревянные изделия, исключая производство   досок, обработка/ пропитка дерева

Транспорт и распределение  –  услуги  с фактическим управляемым транспортным хозяйством

Производство бумаги , исключая печать, и производство целлюлозы и бумаги

Сборка электрического и электронного оборудования  (исключая «голые»  печатные монтажные платы )

Резиновое и пластиковое инжекционное литье, формование и сборка – (исключая резиновое и пластиковое сырье , которое является частью химических материалов)

Общие услуги по бизнесу , кроме коммерческих агенств по недвижимости,  управление недвижимостью, промышленный клининг, гигиеническая чистка и сухая чистка

Горячее и холодное формование и обработка металлов  (исключая поверхностные и другие виды обработки на химической основе  и первичное производство )

Организации с продукцией и услугами , чувствительными к окружающей среде

Сборка в Общем  машиностроении ( исключая поверхностную обработку и другие виды обработки на химической основе )

Ограниченная корпоративная деятельность и управление , HQ и менеджмент холдинговых компаний

Оптовая и розничная торговля

Телекоммуникации

Производство ядерной электроэнергии

Общественная администрация

Хранение большого количества опасных материалов

Местное управление

   

OHSAS 18001:

Оптовая и розничная деятельность

Все промышленные услуги

Издательские компании

            *Эх сурвалж: IAF MD 5:2015

5 Аудитын хугацаа тогтооход баримтлах зарчмууд

1. Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтын аудит явуулах хугацааны 20 хувьтай тэнцэх хугацааг баримт бичиг дээр ажиллахад зарцуулана.

2. Магадлах аудитын хугацаа нь баталгаажуулалтын анхдагч аудитын хугацааны 1/3-тэй тэнцүү байхаар тооцно.

3. Давтан баталгаажуулалтын аудитын хугацаа нь баталгаажуулалтын анхдагч аудитын хугацааны 2/3-той тэнцүү байхаар тогтооно.

о о о О о о о