МГАБ

МОНГОЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭЖСЭН АУДИТОРУУДЫН БҮРТГЭЛ (MГАБ)

 

    Монголын гэрчилгээжсэн аудиторуудыг МонСертф ХХК-ийн үндэсний хэмжээний бүртгэлд хамруулах, зэрэглэл тогтоох, кодлох, мэргэшүүлэх үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, олон улсын хэмжээнд аудиторуудыг бүртгэдэг, эрх олгодог байгууллагуудын бүртгэлд хамруулах, мэргэшүүлэх чиглэлээр гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, аудиторуудыг олон улс, бүс нутгийн түвшинд ажиллах нөхцөл бүрдүүлэхэд энэ бүртгэлийн зорилго оршино.

 

Монголын гэрчилгээжсэн аудиторуудын бүртгэл нь:

 

  • Менежментийн тогтолцооны стандартаар аудит хийхэд мэргэшсэн, шинээр суралцах сонирхол бүхий үндэсний орон тооны ба орон тооны бус аудиторуудын бүртгэлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн МонСертф ХХК-нд бүртгэх, зэрэглэх, коджуулах,
  • Тэдний мэдлэг, чадварыг  байнга  дээшлүүлэх чиглэлээр гадаад, дотоодын сургалтад тогтмол хамруулж хүний  нөөцийг бэхжүүлэх,
  • Олон улсын баталгаажуулалтын AFNOR болон ANKA GLOBAL-ийн аудиторын бүртгэлд хамруулан олон улс, бүс нутгийн хэмжээн ажиллах чадавхитай аудиторуудтай болох явдал юм.

 

МонСертф ХХК нь Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа менежментийн тогтолцооны стандартуудаар аудитороор ажиллах чадавхи эзэмшиж гэрчилгээжсэн, шинээр суралцах зорилго бүхий бүх салбарын хүмүүсийг хүсэлтийнх нь дагуу бүртгэлд хамруулж мэргэшүүлэх бүрэн боломжтой.

            Үүний тулд сонирхогч нь аудиторын анкетийг бөглөж "МонСертф" ХХК-д илгээх хэрэгтэй.