2018-03-31 19:31:50

МонСертф-ийн "Анхны 7" аудиторууд Монгол Улсын анхны Олон Улсын итгэмжлэгдсэн бүртгэгдсэн баталгаажсан аудитор, үнэлгээчид боллоо

МонСертф-ийн "Анхны 7" аудиторууд Монгол Улсын анхны Олон Улсын итгэмжлэгдсэн бүртгэгдсэн баталгаажсан аудитор, үнэлгээчид боллоо.