2021-06-08 15:33:16

ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо

 

Олон улсын энэхүү стандартад тухайн хүнс нь хүн хэрэглэхэд аюулгүй байх нөхцлийг хангах зорилгоор хүнсний аюултай байдлыг хянах өөрийн чадавхийг нотлон харуулах шаардлага бүхий хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээн дэх аливаа байгууллагын хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоонд тавих шаардлагыг тогтооно.

Энэ стандартыг байгууллагын хэмжээнээс үл хамааран хүнс үйлдвэрлэлийн хэлхээн дэх аливаа асуудалд оролцож аюулгүй бүтээгдэхүүнээр тасралтгүй хангах тогтолцоог хэрэгжүүлэх хүсэлтэй л бол бүгд хэрэглэх боломжтой.

Олон улсын энэхүү стандартын аливаа шаардлагыг гадаад болон дотоод нөөцийг ашиглах замаар бүрэн гүйцэт хангаж чадна.