БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНЫ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Баталгаажуулалтын зорилго

Үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын менежментийн тогтолцоо нь стандартын шаардлагад нийцсэн эсэхэд үнэлгээ хийх замаар зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд баталгаажуулалтын зорилго оршино. 

Хамрах хүрээ

  • Менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалт (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001 г.м)

Монсертф ХХК-ийн бүтэц

Баталгаажуулалтыг хэрэгжүүлэгч

“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” МУ-ын хуулийн хүрээнд менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтыг олон улсын MNS ISO/IEC 17021 стандартын дагуу итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага хэрэгжүүлнэ.