2017-05-11 10:03:06

ISO 22301

ISO 22301 Бизнесийн тасралтгүй байдал

 

Энэхүү стандарт нь бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийг нэвтрүүлэхийг хүссэн бүх төрлийн байгууллагад зориулсан.

Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежмент гэдэг нь аливаа төрлийн гамшиг, осол зэрэг онцгой байдал үүссэн нөхцөлд байгууллага түүнээс үл хамааран бизнесийн гол үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулах боломжийг бий болгохыг хэлнэ.