2021-06-08 15:32:28

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо   

 

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын үнэлгээний цуврал (ХЭМАБ) бүхий энэхүү олон улсын стандартад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад зориулсан хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал (ХЭМАБ)-тай холбоотой өөрсдийн эрсдэлийг хянаж, үйл ажиллагаагаа сайжруулах боломжийг бүрдүүлэх ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны шаардлагыг тогтоосон.