2022-03-31 20:01:00

Монгол Улсын Үндэсний Итгэмжлэл

Итгэмжлэлийн үнэлгээний үр дүн гарлаа.

Монсертф ХХК-ийн Баталгаажуулалтын газрын үйл ажиллагаанд 2021.08.18-20 өдрүүдэд хийгдсэн Үндэсний Итгэмжлэлийн Төв-ийн үнэлгээний үр дүнд хийсэн Итгэмжлэлийн техникийн хорооны 2021.10.29-ний өдрийн хурлын шийдвэрээр Монсертф ХХК-ийн Тогтолцооны баталгаажуулалтын газрыг ISO 17021-1, ISO 17021-3 (ISO9001) ISO/TS 22003 (ISO22000) стандартын дагуу 4 жилийн хугацаатай ДАВТАН итгэмжлэх, ISO 17021-2 (ISO14001) ISO 17021-10 (ISO45001) стандартын дагуу 2 жилийн хугацаатай АНХДАГЧ итгэмжлэх шийдвэр гарснаар Монсертф ХХК нь Монгол Улсын хуулийн дагуу Үндэсний итгэмжлэлтэйгээр менежментийн тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.

Moncertf MNAS ISO9001 ISO22000 ISO14001 ISO45001