Байгууллагын нэр Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Стандарт Хамрах хүрээ Олон улсын баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгосон Гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа Аудитын багийн бүрэлдэхүүн
Гэрчилгээний дугаар ОУ-ын Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр Олгосон огноо Дуусах огноо